Z powrotem

Betaseed: amerykańska wiedza w połączeniu z globalnym transferem technologii

Różnorodne warunki uprawy stanowią wyzwanie w kontekście produkcji nasion.

Areał upraw buraka cukrowego w Stanach Zjednoczonych obejmuje 11 regionów. Oznacza to szerokie spektrum warunków uprawy oraz warunków klimatycznych, rodzajów gleby, chorób i szkodników. Odmiany Betaseed muszą radzić sobie w każdych warunkach.

Istotne różnice w warunkach klimatycznych i rodzajach gleby w poszczególnych regionach

Klimat na terenach zachodnich charakteryzuje się niskim poziomem opadów, chłodnymi nocami i długim okresem wegetacji. Większość terenów uprawnych na zachodzie jest nawadniana. W stanach wschodnich jest więcej deszczu, przez co nawadnianie nie jest konieczne. Noce są cieplejsze, ale okres wegetacji – krótszy.

Duża częstotliwość występowania chorób w uprawie buraka cukrowego w Ameryce

W niektórych regionach, w przypadku odmian zapewniających maksymalne plony, wymagana jest tolerancja nawet do siedmiu różnych chorób. Dlatego też w poszczególnych regionach występują duże różnice wymaganych profili genetycznych. Rolnicy ze stanów zachodnich stosują nasiona Betaseed odporne na nicienie, z kolei w stanach wschodnich potrzebne są nasiona wykazujące tolerancję na grzyba Cercospora (chwościk). Ze względu na duży areał uprawy kukurydzy tolerancja na grzyba Rhizoctonia jest standardową cechą naszych odmian. Bogate doświadczenie w zakresie opracowywania odmian dostosowanych do warunków lokalnych w Ameryce Północnej umożliwia nam wytwarzanie zdrowych, wysokoplonujących odmian przeznaczonych na rynek europejski.

Uprawa buraka cukrowego w Ameryce w skrócie

W USA około 4500 rolników uprawia w przybliżeniu 480 000 hektarów buraka cukrowego, przy czym jedno gospodarstwo uprawia średnio około 130 hektarów buraków cukrowych. Średnie plony wynoszą około 70 t/ha i rosną każdego roku o około 0,6 t/ha. W ten sposób uzyskuje się plon cukru na poziomie 12 t/ha.

Buraki cukrowe przetwarzane są w 23 zakładach należących do dziesięciu różnych przedsiębiorstw – większość z nich to spółdzielnie rolnicze. Wolumen buraka cukrowego dla każdego przedsiębiorstwa oparty jest na limitach ustalonych przez rząd amerykański.

Innowacyjna technologia

Przy wielkości pola wynoszącej około 65 ha wysiew nasion odbywa się za pomocą siewników maksymalnie 48-rzędowych, z prędkością wysiewu do 10 km/h. Technologie rolnictwa precyzyjnego, takie jak systemy prowadzenia wspomagane technologią GPS oraz wspomagane czujnikami zarządzanie uprawami są obecnie powszechne, choć wykorzystywane w Europie kombajny samobieżne są mniej popularne w Ameryce Północnej (wyjątek stanowi stan Michigan). Zamiast tego buraki są zbierane w dwuetapowym procesie. Najpierw są pozbawiane liści, a w ramach kolejnego kroku buraki są wyorywane za pomocą sześcio- lub ośmiorzędowej maszyny. Popularną metodą jest bezpośredni załadunek buraków na pojazdy ciężarowe (które jeżdżą po polach w trakcie zbiorów), a dobre warunki zbioru odgrywają kluczową rolę.

Zaawansowana technologia magazynowania jest bardzo ważna

Wysokie wolumeny plonów, wąskie okno zbioru buraka cukrowego oraz ograniczone możliwości przetwórcze wymagają bardziej zaawansowanych technologii magazynowania w porównaniu z rozwiązaniami zwykle stosowanymi w Europie. W Stanach Zjednoczonych burak jest przechowywany w specjalistycznych placówkach, w kopcach do 700 000 t. Profesjonalne zarządzanie kopcami jest niezwykle ważne, podobnie jak najnowocześniejsze technologie czujników zapewniające specjalistyczną wentylację, która zapewnia chłód w kopcach. To pozwala zmaksymalizować okresy magazynowania i zminimalizować straty.

Transfer technologii – z wiedzy Betaseed korzysta cały świat

Transfer wiedzy Betaseed obejmuje procesy, technologie i metody uprawy buraka cukrowego w Ameryce Północnej. W Chinach organizujemy seminaria dla rolników i doradców rolniczych, obejmujące zagadnienia takie, jak uprawa i nawożenie buraka cukrowego. W ten sposób Betaseed pomaga chińskiemu sektorowi rolnictwa w zwiększeniu wydajności upraw buraka cukrowego.

Amerykańskie specjalistyczne technologie magazynowania zyskują popularność w Rosji i na Ukrainie

Organizujemy wizyty w amerykańskich cukrowniach oraz ułatwiamy rolnikom kontakt ze specjalistami. Pierwsze systemy magazynowania w stylu amerykańskim już funkcjonują w Rosji i wkrótce zostaną otwarte na Ukrainie. W połączeniu z lokalnymi warunkami klimatycznymi nowa technologia magazynowania pozwoli ograniczyć straty cukru spowodowane magazynowaniem oraz zwiększy wydajność cukrowni.

Calculator