OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO BETASEED GMBH

Stan na dzień: Obowiązuje od 02.11.2020.

§ 1 Postanowienie ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego regulują wszelkie transakcje sprzedaży nasion buraków cukrowych dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.sklep.betaseed.com prowadzonego przez sprzedającego: Betaseed GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, ul. Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Niemcy, e-mail: infodesk@betaseed.com, www.betaseed.com.

§ 2 Definicje

(1) BTS – Betaseed GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, ul. Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Niemcy, zarejestrowana: Sąd Rejonowy Frankfurt, numer rejestru: HRB 92095; VAT: PL5263164322; www.betaseed.com; Email: infodesk@betaseed.com;

(2) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego Betaseed GmbH;

(3) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym: www.sklep.betaseed.com przez BTS, zgodnie z OWS;

(4) Nasiona – nasiona buraków cukrowych i buraków energetycznych będących w ofercie Sklepu internetowego;

(5) Kupujący – osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne nadają zdolność do czynności cywilnoprawnych, które dokonują zakupu w Sklepie internetowym związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową;

(6) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;

(7) Umowa sprzedaży – umowy sprzedaży Nasion pomiędzy BTS a Kupującym zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego;

(8) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia, zawierające ofertę zakupu określonych przez Kupującego Nasion;

(9) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego.

§ 3 Zakres zastosowania

(1) OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów sprzedaży zawartych przez BTS z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu internetowego. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać jedynie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne nadają zdolność do czynności cywilnoprawnych, które dokonują zakupu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Dokonując zamówienia Kupujący potwierdza, że dokonuje zakupu na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i nie jest Konsumentem. Sprzedaż konsumencka za pośrednictwem Sklepu internetowego jest wyłączona.

(2) Informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie ww. informacje mogą ulec zmianie i nie są wiążące, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony termin ich związania przez Sprzedawcę. W zakresie sprzedaży prowadzonej w Sklepie internetowym wyłącza się na podstawie art. 661 § 4 Kodeksu Cywilnego stosowanie przepisów art. 661 § 1 -3 Kodeksu Cywilnego.

(3) Niniejsze OWS mają wyłączne zastosowanie do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. Nie stosuje się ogólnych warunków zakupów obowiązującego u Kupującego, nawet jeśli BTS nie sprzeciwił się wyraźnie ich zastosowaniu w indywidualnym przypadku. Ogólne warunki obowiązujące u Kupującego stają się częścią Umowy sprzedaży tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim BTS wyraźnie zgodził się na ich zastosowanie. Wymóg zatwierdzenia obowiązuje w każdym przypadku, także wtedy, gdy BTS realizuje dostawę do Kupującego znając ogólne warunki zakupów obowiązujące u Kupującego.

(4) Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, które Kupujący ma złożyć BTS po zawarciu Umowy sprzedaży, w szczególności: zawiadomienie o wadach, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny, wymagają formy pisemnej, aby były skuteczne, chyba że co innego wynika z OWS lub indywidualnej Umowy sprzedaży.

(5) Odesłania do obowiązujących regulacji prawnych mają charakter jedynie informacyjny. Nawet bez takiego odesłania do Umów sprzedaży znajdują zastosowanie wszelkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku przepisów względnie obowiązujących wiążą one o tyle, o ile nie zostały zmienione lub wyraźnie wyłączone w OWS.

§ 4 Zgłoszenia usterek działania Sklepu internetowego

(1) Wszelkie usterki techniczne w zakresie działania Sklepu internetowego należy zgłaszać w formie e-mail na adres: sklep@betaseed.com z opisem usterki, oraz danymi kontaktowymi umożliwiającymi powiadomienie zgłaszającego o rozpatrzeniu zgłoszenia przez BTS, a także preferowanej formie kontaktu ze zgłaszającym.

(2) BTS rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 10 dni od dnia jego otrzymania i powiadomi o wyniku tego rozpatrzenia zgłaszającego.

§ 5 Składanie zamówień, zawarcie umowy

(1) Złożenie Zamówienia przez Kupującego poczytuje się za wiążącą ofertę kupna Nasion złożoną przez Kupującego wobec BTS. Złożenia Zamówienia dokonać można poprzez stronę Sklepu internetowego wypełniając Formularz zamówienia.

(2) Zawarcie Umowy sprzedaży wymaga potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (oferty) złożonego przez Kupującego do realizacji przez BTS. Przyjęcie oferty Kupującego przez BTS może nastąpić poprzez:

(2 a) potwierdzenie Zamówienia w formie elektronicznej,

(2 b) potwierdzenie Zamówienia w formie pisemnej - na wyraźne życzenie Kupującego,

(2 c) dostarczenie Kupującemu zamówionych Nasion.

(3) W przypadku Zamówienia złożonego w terminie od 1 maja do 31 sierpnia włącznie danego roku, BTS może przyjąć ofertę w ciągu 2 miesięcy od jej otrzymania. W przypadku Zamówienia złożonego w terminie od 1 września danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego, BTS może zaakceptować ofertę Kupującego w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. W przypadku Zamówienia złożonego pomiędzy 1 marca a 30 kwietnia włącznie danego roku, BTS może przyjąć ofertę w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania.

Po upływie wyżej określonych terminów i braku akceptacji przyjęcia Zamówienia do realizacji przez BTS, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, a Kupujący przestaje być związany złożoną wobec BTS ofertą zakupu Nasion złożoną w Zamówieniu.

(4) Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez BTS.

(5) Treść stosunku prawnego pomiędzy BTS a Kupującym reguluje Umowa sprzedaży oraz niniejsze OWS. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży zastępuje ona wszelkie wcześniejsze ustalenia Stron dotyczące przedmiotu Umowy sprzedaży.

(6) Ustne zapewnienia złożone przez BTS lub przedstawiciela BTS przed zawarciem Umowy sprzedaży, są prawnie niewiążące i zostaną zastąpione Umową sprzedaży, chyba że Strony uzgodniły inaczej.

§ 6 Cena, metody płatności

(1) Ceny podane w opisie Nasion w Sklepie internetowym wyrażone są w PLN i dotyczą jednej jednostki danego Nasiona. Ceny zawierają koszty środków owadobójczych i grzybobójczych oraz koszty opakowania i podatek VAT. Jedna jednostka Nasion zawiera 100 000 ziaren Nasion +/- 3%.

(2) Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przed dostawą, po otrzymaniu od BTS w formie wiadomości e-mail polecenia zapłaty, w terminie określonym w poleceniu, nie później jednak niż na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionych Nasion (przedpłata). Dla Zamówień złożonych w okresie od 1 maja do 31 grudnia polecenie zapłaty zostanie wysłane Kupującemu nie wcześniej niż 1 stycznia roku następującego po roku, w którym złożono Zamówienie. Kupujący otrzyma fakturę za zakupione Nasiona po ich dostawie.

(3) Jeżeli Kupujący przy przedpłacie nie dokona płatności w terminie, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, BTS ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez dodatkowego wezwania, powiadamiając o tym Kupującego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zapłaty BTS zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 15% wartości Zamówienia brutto.

(4) Kupujący ma obowiązek zapłaty całości wartości zamówienia, w terminie i bez potrąceń, chyba że wierzytelność Kupującego względem BTS jest bezsporna i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego lub decyzją innego organu właściwego w sprawie.

§ 7 Wysyłka Nasion

(1) BTS zapewnia wysyłkę zamówionych Nasion jedynie na terytorium Polski. Koszty transportu zamówionych Nasion ponosi BTS.

(2) BTS wybiera formę wysyłki, miejsce załadunku oraz sposób pakowania Nasion.

(3) Terminy wysyłki wynoszą:

(3 a) dla Zamówień złożonych od 1 maja do ostatniego dnia lutego roku następnego – co najmniej 10 dni od dnia zaksięgowania przedpłaty na koncie bankowym BTS, najpóźniej do 31 marca danego roku;

(3 b) dla Zamówień złożonych od 1 marca do 30 kwietnia – BTS dołoży najwyższych starań, aby wysłać zamówione Nasiona w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia od Kupującego.

(4) Podane w ustępie 3 powyżej terminy wysyłki mają charakter przybliżony, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Konkretny termin dostawy Strony mogą ustalić po zawarciu Umowy sprzedaży, w dowolnej formie.

(5) BTS może wstrzymać się z dostawą Nasion dopóki Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży. Nie narusza to innych uprawnień BTS z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Kupującego.

(6) Jeżeli BTS nie ma możliwości dotrzymania wyraźnie zastrzeżonego terminu dostawy Zamówienia z przyczyn niezależnych od BTS, BTS niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wyznaczając nowy przewidywany termin dostawy. Jeśli dostawa okaże się niemożliwa także w nowym terminie z powodów niezależnych od BTS, BTS ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w całości lub w części, zwracając niezwłocznie Kupującemu odpowiednio wszelkie lub część spełnionych przez niego dotychczas świadczeń. Przyczynami niezależnymi od BTS są w szczególności: siła wyższa, lockdown, opóźnienia wynikłe ze zwłoki poddostawców BTS, jeżeli BTS zawarł równoległe umowy z poddostawcami i ani BTS, ani poddostawca BTS nie ponoszą winy za opóźnienie.

(7) W każdym przypadku zwłoki po stronie BTS Kupujący przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych wobec BTS zobowiązany jest wezwać BTS do wykonania dostawy wyznaczając BTS dodatkowy co najmniej 10 dniowy termin dostawy.

(8) BTS jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych tylko wtedy, gdy nie narusza to uzasadnionego interesu Kupującego. Przyjmuje się, że dostawa częściowa leży w interesie Kupującego, jeżeli może ona zostać wykorzystana w zakresie przewidzianym w Umowie sprzedaży, a Kupujący nie ponosi z tego tytułu znacznych dodatkowych kosztów, lub takie koszty ponosi, lecz BTS zgadza się na ich pokrycie.

§ 8 Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru

Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Nasion będących przedmiotem Zamówienia przechodzi na Kupującego w chwili, gdy Nasiona zostaną przekazane Kupującemu. Jeżeli wysyłka lub przekazanie Nasion opóźni się z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy przechodzi na Kupującego w dniu, w którym BTS był gotowy do wydania Nasion Kupującemu i poinformował o tym Kupującego.

§ 9 Zgłaszanie wad i uszkodzeń transportowych

(1) Jeśli na opakowaniu dostarczonych Nasion znajdują się oznaki, które mogą wskazywać na wadę Nasion, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania, dokładnie zbadać Nasiona.

(2) W przypadku wady widocznej Nasion Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dostawy, zawiadomić pisemnie BTS o wadzie. Jeżeli wada była niewidoczna musi zostać zgłoszona BTS na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od jej ujawnienia. Do zachowania powyższych terminów wystarczające jest nadanie pisma przez Kupującego przed upływem terminu.

(3) Jeżeli Kupujący uchybi terminom określonym w ustępie 1-2 powyżej, wszelkie roszczenia w stosunku do BTS z tytułu wad dostarczonych Nasion są wyłączone.

(4) Jeżeli Kupujący potwierdzi przy odbiorze Nasion od spedytora, przewoźnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej wyznaczonej do realizacji dostawy Nasion, że otrzymał Nasiona wolne od uszkodzeń transportowych, wówczas roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszkodzeń transportowych są wyłączone.

§ 10 Gwarancja jakości

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, ustala się, że:

(1 a) Nasiona są odpowiednie dla danego gatunku i odmiany;

(1 b) Nasiona spełniają wymogi prawne dotyczące nasion buraków w Polsce, w szczególności w zakresie obowiązującej minimalnej zdolności kiełkowania (zdolność kiełkowania laboratoryjnego), maksymalnej wilgotności, minimalnej czystości technicznej

(2) BTS udziela rocznej gwarancji na Nasiona. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu, w którym Nasiona zostały przekazane Kupującemu.

(3) W przypadku wystąpienia wady Nasion BTS jest uprawniony do wyboru, czy dokona usunięcia wad, czy też dostarczy Nasiona wolne od wad.

(4) Kupujący ma obowiązek zapewnić BTS możliwość należnego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy sprzedaży, w szczególności poprzez przekazanie BTS wadliwych Nasion do celów kontroli, pod warunkiem, że są one nadal dostępne. W przypadku dostawy przez BTS towaru wolnego od wad, Kupujący jest zobowiązany zwrócić wadliwe Nasiona BTS, pod warunkiem, że są one nadal dostępne. Świadczenie BTS polegające na usunięciu wad Nasion nie obejmuje zmiany uszkodzonych Nasion na polu ani wysiewu dostawy zastępczej.

(5) Jeżeli usunięcie wad przez BTS nie powiodło się, Kupujący wyznaczy BTS rozsądny termin na dostarczenie Nasion wolnych od wad. Jeżeli termin na dostarczenie Nasion wolnych od wad upłynie bezskutecznie, Kupujący ma prawo odpowiednio obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od Umowy sprzedaży. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje, jeśli wada nie była istotna.

(6) Roszczenia Kupującego o odszkodowanie przewyższające świadczenia uzyskane przez Kupującego w ramach gwarancji są ograniczone zgodnie z § 12 niniejszych OWS.

§ 11 Reklamacja jakości Nasion

(1) Jeśli po dostawie Kupujący odkryje wady jakościowe Nasion, które chce zgłosić BTS, musi natychmiast zlecić pobranie średniej próbki z dostawy wadliwych Nasion, o ile Nasiona są nadal dostępne.

(2) Średnia próbka musi zostać pobrana i uformowana zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi badania nasion (International Regulations for Seed Testing; edycja 2020) wydanymi przez International Seed Testing Association (ISTA) przez osobę wyznaczoną do tego zadania przez Izbę Rolnictwa, Izbę Przemysłowo-Handlową lub właściwy organ publiczny.

(3) Ze średniej próbki należy utworzyć trzy identyczne próbki częściowe. Próbkę częściową należy niezwłocznie przesłać do akredytowanego przez ISTA laboratorium w Poznaniu, w celu jej zbadania zgodnie z przepisami dotyczącymi metody ISTA, drugą próbkę częściową należy przesłać do BTS, a trzecia próbka częściowa pozostaje u Kupującego.

(4) Jeżeli jedna ze Stron kwestionuje wyniki dochodzenia wyżej wskazanego laboratorium, część próbki pozostająca u tej Strony musi zostać niezwłocznie wysłana do laboratorium ISTA w Warszawie. Wyniki tego laboratorium są wiążące dla obu Stron, jeśli zgadzają się z ustaleniami laboratorium w Poznaniu.

(5) Jeśli wyniki nie są zgodne, pozostała próbka częściowa musi zostać natychmiast wysłana przez Stronę, której jest w posiadaniu, do innego laboratorium ISTA w Niemczech (ISTA LUFA Nord-West, Finkenborner Weg 1A, 31787 Hameln). Wyniki tego laboratorium są wiążące dla obu stron, jeżeli zgadzają się z ustaleniami jednego z dwóch wcześniej zaangażowanych laboratoriów. Jeśli nie ma takiej zgodności, jako ustalony wynik przyjmuje się średnią wartość z trzech testów.

(6) Jeżeli na podstawie dokonanych w ten sposób ustaleń nie stwierdzono wady w Nasionach, Kupujący ponosi koszty pobrania próbki i badań laboratoryjnych. W przypadku potwierdzenia wady BTS ponosi te koszty.

§ 12 Odpowiedzialność

(1) Odpowiedzialność BTS za szkody wynikłe przy lub w związku z Umową sprzedaży jest ograniczona do odpowiedzialności BTS za umyślne działanie lub zaniechanie.

(2) Odpowiedzialność BTS ogranicza się do szkód przewidywalnych i typowych dla Umowy sprzedaży, obejmujących tylko rzeczywiste straty, spowodowanych naruszeniem istotnych postanowień Umowy sprzedaży.

(3) Jeżeli odpowiedzialność BTS zostaje wykluczona lub ograniczona, to wykluczenie lub graniczenie stosuje się także do osobistej odpowiedzialności członków organów, pracowników i współpracowników BTS.

(4) Jeżeli BTS udziela informacji lub działa w charakterze doradczym, a informacje lub porady nie stanowią części Umowy sprzedaży, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności BTS.

§ 13 Wybór prawa i jurysdykcji

(1) Do niniejszych OWS oraz stosunków umownych zawartych na ich podstawie wyłączne zastosowanie znajduje prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG).

(2) Jurysdykcję dla wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszych OWS lub Umów sprzedaży posiada odpowiedni sąd powszechny lub inny organ właściwy dla siedziby BTS. BTS ma jednak prawo wystąpić z roszczeniem do organu właściwego dla siedziby Kupującego.

§ 14 Postanowienia końcowe

(1) Jeżeli poszczególne postanowienia OWS lub Umowy sprzedaży byłyby nieskuteczne, nie zmieni to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia albo wypełniając ewentualną lukę zostanie ustalone postanowienie najbardziej zbliżone do pierwotnej woli Stron zgodne z realizacją określonego celu gospodarczego. O ile Umowa sprzedaży lub OWS zawierają luki, uznaje się, że w celu wypełnienia tych luk wiążą takie prawnie skuteczne postanowienia, które Strony uzgodniłyby zgodnie z ekonomicznymi celami Umowy sprzedaży i celem OWS.

(2) Zamawianie Nasion za pomocą Sklepu internetowego jest zalecane jedynie wtedy, gdy umowa zawarta pomiędzy Kupującym a firmą cukrowniczą przewiduje taką możliwość, względnie nie zawiera postanowień, które mogłyby mieć wpływ na odmowę przez firmę cukrowniczą zakupu buraków cukrowych wyhodowanych z Nasion. W przypadku odrzucenia zakupu buraków przez firmę cukrowniczą Kupującemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec BTS.

(3) Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez BTS, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

(4) Kupujący przyjmuje do wiadomości, że BTS przechowuje i przetwarza dane osobowe Kupującego konieczne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w: https://www.betaseed.com/pl/pl/Deklaracja-O-Ochronie-Danych.html

Calculator