OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO BETASEED GMBH

Stan na dzień: Obowiązuje od 01.10.2021.

§ 1 Postanowienie ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego regulują wszelkie transakcje sprzedaży nasion buraków cukrowych oraz systemu CONVISO® SMART dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.sklep.betaseed.com, prowadzonego przez sprzedającego: Betaseed GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, ul. Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Niemcy, e-mail: infodesk@betaseed.com, www.betaseed.com.

§ 2 Definicje

(1) BTS – Betaseed GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, ul. Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Niemcy, zarejestrowana: Sąd Rejonowy Frankfurt, numer rejestru: HRB 92095; VAT: PL 5263164322; www.betaseed.com; Email: infodesk@betaseed.com;

(2) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego Betaseed GmbH;

(3) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym: www.sklep.betaseed.com przez BTS, zgodnie z OWS;

(4) Produkty – nasiona buraków cukrowych oraz system CONVISO® SMART składający się z nasion buraka cukrowego i środka ochrony roślin CONVISO® ONE;

(5) Kupujący – osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne nadają zdolność do czynności cywilnoprawnych, które dokonują zakupu w Sklepie internetowym związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową;

(6) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;

(7) Umowa sprzedaży – umowy sprzedaży Produktów pomiędzy BTS a Kupującym zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego;

(8) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia, zawierające ofertę zakupu określonych przez Kupującego Produktów;

(9) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego.

§ 3 Zakres zastosowania

(1) OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów sprzedaży zawartych przez BTS z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu internetowego. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać jedynie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne nadają zdolność do czynności cywilnoprawnych, które dokonują zakupu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Dokonując zamówienia Kupujący potwierdza, że dokonuje zakupu na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i nie jest Konsumentem. Sprzedaż konsumencka za pośrednictwem Sklepu internetowego jest wyłączona.

(2) Informacje znajdujące się na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie ww. informacje mogą ulec zmianie i nie są wiążące, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony termin ich związania przez BTS. W zakresie sprzedaży prowadzonej w Sklepie internetowym wyłącza się na podstawie art. 661 § 4 Kodeksu Cywilnego stosowanie przepisów art. 661 § 1 -3 Kodeksu Cywilnego.

(3) Niniejsze OWS mają wyłączne zastosowanie do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego. Nie stosuje się ogólnych warunków zakupów obowiązującego u Kupującego, nawet jeśli BTS nie sprzeciwił się wyraźnie ich zastosowaniu w indywidualnym przypadku. Ogólne warunki obowiązujące u Kupującego stają się częścią Umowy sprzedaży tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim BTS wyraźnie zgodził się na ich zastosowanie. Wymóg zatwierdzenia obowiązuje w każdym przypadku, także wtedy, gdy BTS realizuje dostawę do Kupującego znając ogólne warunki zakupów obowiązujące u Kupującego.

(4) Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, które Kupujący ma złożyć BTS po zawarciu Umowy sprzedaży, w szczególności: zawiadomienie o wadach, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny, wymagają formy pisemnej, aby były skuteczne, chyba że co innego wynika z OWS lub indywidualnej Umowy sprzedaży.

(5) Odesłania do obowiązujących regulacji prawnych mają charakter jedynie informacyjny. Nawet bez takiego odesłania do Umów sprzedaży znajdują zastosowanie wszelkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku przepisów względnie obowiązujących wiążą one o tyle, o ile nie zostały zmienione lub wyraźnie wyłączone w OWS.

§ 4 Zgłoszenia usterek działania Sklepu internetowego

(1) Wszelkie usterki techniczne w zakresie działania Sklepu internetowego należy zgłaszać w formie e-mail na adres: sklep@betaseed.com z opisem usterki, oraz danymi kontaktowymi umożliwiającymi powiadomienie zgłaszającego o rozpatrzeniu zgłoszenia przez BTS, a także preferowanej formie kontaktu ze zgłaszającym.

(2) BTS rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 10 dni od dnia jego otrzymania i powiadomi o wyniku tego rozpatrzenia zgłaszającego.

§ 5 Składanie zamówień, zawarcie umowy

(1) Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty BTS w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania zamówień stanowiących ofertę zawarcia umowy sprzedaży, chyba że informacje te zostaną wyraźnie oznaczone jako oferty z określonym terminem ich związania przez BTS.

(2) Kupujący składa ofertę zakupu w momencie złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym. Aby złożyć Zamówienie Kupujący:

a) zapoznaje się z opisem towaru i jego ceną, następnie klika przycisk „przejdź do koszyka”;

b) zatwierdza znajdujący się w koszyku asortyment oraz cenę jego dostawy;

c) loguje się do swojego Konta Betaseed, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło lub dokonuje rejestracji Konta Betaseed;

d) przechodzi „do kasy”, podając dane do faktury oraz adres dostawy;

e) wybiera formę płatności;

f) akceptuje niniejsze OWS oraz potwierdza, że jest świadomy, iż ze Sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, oraz że system CONVISO® SMART podlega sprzedaży wyłącznie użytkownikom profesjonalnym w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, które spełniają wymogi określone w art. 28 tej ustawy;

g) potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty klikając: „złóż zamówienie”.

(3) Przyjęcie oferty Kupującego przez BTS odbywa się przez przesłanie na adres e-mailowy Kupującego, w ciągu 30 dni od złożenia Zamówienia, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Brak przesłania tego potwierdzenia oznacza nieprzyjęcie oferty zakupu przez BTS. Potwierdzenie przez BTS złożenia Zamówienia przez Kupującego na stronie Sklepu internetowego nie jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji przez BTS.

(4) W przypadku Zamówienia obejmującego system CONVISO® SMART BTS wyśle na adres e-mail Kupującego podany podczas rejestracji w serwisie Betaseed potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z następującymi dokumentami:

a) Kartą Charakterystyki CONVISO® ONE,

b) Instrukcją Zarządzania Produktem,

c) CONVISO® SMART Instrukcją dla Plantatorów buraka cukrowego.

(5) Dokonując zakupu w Sklepie internetowym systemu CONVISO® SMART Kupujący potwierdza, że jest:

a) użytkownikiem profesjonalnym w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin,

b) pełnoletni oraz

c) posiada prawem wymagane szkolenia, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

(6) Kupujący niespełniający wymogów wskazanych w ust. 5 powyżej, nie ma prawa dokonywać zakupu systemu CONVISO® SMART.

(7) Umowę sprzedaży towarów stanowiących przedmiot Zamówienia (poczytuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia BTS o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

§ 6 Cena, metody płatności

(1) Ceny podane w opisie Produktów w Sklepie internetowym wyrażone są w PLN i dotyczą jednej jednostki danej odmiany nasion. Ceny zawierają koszty środków owadobójczych i grzybobójczych oraz koszty opakowania i podatek VAT. Jedna jednostka nasion buraka cukrowego zawiera 100 000 ziaren +/- 3%.

(2) Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przed dostawą, po otrzymaniu od BTS w formie wiadomości e-mail polecenia zapłaty, w terminie określonym w poleceniu, nie później jednak niż na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionych Produktów (przedpłata). Dla Zamówień złożonych w okresie od 1 maja do 31 grudnia polecenie zapłaty zostanie wysłane Kupującemu nie wcześniej niż 1 stycznia roku następującego po roku, w którym złożono Zamówienie. Kupujący otrzyma fakturę za zakupione Produkty po ich dostawie.

(3) Jeżeli Kupujący przy przedpłacie nie dokona płatności w terminie, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, BTS ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez dodatkowego wezwania, powiadamiając o tym Kupującego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zapłaty BTS zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 15% wartości Zamówienia brutto.

(4) Kupujący ma obowiązek zapłaty całości wartości Zamówienia, w terminie i bez potrąceń, chyba że wierzytelność Kupującego względem BTS jest bezsporna i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego lub ostateczną decyzją innego organu właściwego w sprawie.

§ 7 Wysyłka Produktów

(1) BTS zapewnia wysyłkę zamówionych Produktów jedynie na terytorium Polski. Koszty transportu zamówionych Produktów ponosi BTS.

(2) BTS wybiera formę wysyłki, miejsce załadunku oraz sposób pakowania Produktów.

(3) Terminy wysyłki wynoszą:

a) dla Zamówień złożonych od 1 maja do ostatniego dnia lutego roku następnego – co najmniej 10 dni od dnia zaksięgowania przedpłaty na koncie bankowym BTS, najpóźniej do 31 marca danego roku;

b) dla Zamówień złożonych od 1 marca do 30 kwietnia – BTS dołoży najwyższych starań, aby wysłać zamówione Produkty w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia od Kupującego pod warunkiem dokonania przedpłaty.

(4) Podane w ustępie 3 powyżej terminy wysyłki mają charakter przybliżony, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Konkretny termin dostawy Strony mogą ustalić po zawarciu Umowy sprzedaży, w dowolnej formie.

(5) BTS może wstrzymać się z dostawą Produktów dopóki Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży. Nie narusza to innych uprawnień BTS z tytułu nienależytego wykonania Umowy przez Kupującego.

(6) Jeżeli BTS nie ma możliwości dotrzymania wyraźnie zastrzeżonego terminu dostawy Zamówienia z przyczyn niezależnych od BTS, BTS niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wyznaczając nowy przewidywany termin dostawy. Jeśli dostawa okaże się niemożliwa także w nowym terminie z powodów niezależnych od BTS, BTS ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w całości lub w części, zwracając niezwłocznie Kupującemu spełnione przez niego dotychczas świadczenia. Przyczynami niezależnymi od BTS są w szczególności: siła wyższa, lockdown, opóźnienia wynikłe ze zwłoki poddostawców BTS, jeżeli BTS zawarł równoległe umowy z poddostawcami i ani BTS, ani poddostawca BTS nie ponoszą winy za opóźnienie.

(7) W każdym przypadku zwłoki po stronie BTS Kupujący przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych wobec BTS zobowiązany jest wezwać BTS do wykonania dostawy wyznaczając BTS dodatkowy co najmniej 10 dniowy termin dostawy.

(8) BTS jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych tylko wtedy, gdy nie narusza to uzasadnionego interesu Kupującego. Przyjmuje się, że dostawa częściowa leży w interesie Kupującego, jeżeli może ona zostać wykorzystana w zakresie przewidzianym w Umowie sprzedaży, a Kupujący nie ponosi z tego tytułu znacznych dodatkowych kosztów, lub takie koszty ponosi, lecz BTS zgadza się na ich pokrycie.

(9) W przypadku zakupu Systemu CONVISO® SMART Kupujący będący użytkownikiem profesjonalnym w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin zobowiązuje się przy dostawie Systemu CONVISO® SMART okazać certyfikaty szkoleń, o których mowa w art. 28 tej ustawy.

(10) W przypadku zakupu Systemu CONVISO® SMART w celu jego odsprzedaży, Kupujący zobowiązuje się przy dostawie Systemu CONVISO® SMART okazać certyfikaty szkoleń, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1) lit. a) lub b) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

§ 8 Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru

Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktów będących przedmiotem Zamówienia przechodzi na Kupującego w chwili, gdy Produkty zostaną przekazane Kupującemu. Jeżeli wysyłka lub przekazanie Produktów opóźni się z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy przechodzi na Kupującego w dniu, w którym BTS był gotowy do wydania Produktów Kupującemu i poinformował o tym Kupującego.

§9 Szczególne obowiązki Kupującego w odniesieniu do systemu CONVISO®SMART

(1) System CONVISO SMART składa się z nasion buraka cukrowego BTS SMART i dedykowanego środka ochrony roślin CONVISO® ONE. Herbicyd CONVISO® ONE został stworzony do ochrony odmiany BTS SMART, w związku z czym zaleca się stosowanie CONVISO® ONE jedynie do tej odmiany buraka cukrowego.

(2) W przypadku zakupu systemu CONVISO® SMART Kupujący zobowiązany jest postępować zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszych OWS.

(3) Kupujący ma obowiązek w szczególności:

a) zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi systemu CONVISO® SMART;

b) przestrzegać wszelkich norm w zakresie transportu, przechowywania, stosowania i utylizacji systemu CONIVSO® SMART, zarówno wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak i określonych w dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszych OWS;

c) przeszkolić swoich pracowników w zakresie określonym w lit. b powyżej;

d) podejmować wszelkie działania mające na celu zapobiegnięcie niepożądanemu przedostaniu się herbicydu CONIVSO® ONE do środowiska lub jakimkolwiek innym zagrożeniom dla osób lub mienia mogącym wyniknąć z niewłaściwego przechowywania, transportu, użytkowania lub utylizacji CONIVSO® ONE przez Kupującego lub jego pracowników.

(4) Kupujący oświadcza, iż zaznajomił się z regulacjami prawnymi mającymi zastosowanie do nabywania, użytku i odsprzedaży herbicydów, w tym CONIVSO® ONE i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Powyższe dotyczy w szczególności obowiązku ukończenia odpowiedniego szkolenia w zakresie środków ochrony roślin wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

(5) Kupujący, którzy nabywają system CONVISO® SMART na własny użytek, mogą skorzystać z konsultacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem tego systemu oraz jego bezpiecznego zastosowania. BTS udziela takich konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: infodesk@betaseed.com oraz telefonicznie, pod numerem telefonu +49 69 244 333 150. Konsultację można uzyskać także w siedzibie BTS, po uprzednim umówieniu spotkania.

§10 Szczególne obowiązki Kupującego w odniesieniu do dalszej odsprzedaży CONVISO® ONE lub systemu CONVISO®SMART

(1) W przypadku dalszej odsprzedaży systemu CONIVSO® SMART, Kupujący jest zobowiązany do:

a) dostarczania systemu CONVISO® SMART (lub CONVISO® ONE) tylko po uprzednim przekazaniu ostatecznemu nabywcy wyczerpującej informacji o produkcie,

b) składania potencjalnym klientom jedynie takich zapewnień dotyczących właściwości systemu CONVISO®SMART (lub jego elementów składowych) które są zgodne z oświadczeniami znajdującymi się na etykiecie produktu lub w CONVISO® SMART Instrukcji dla Plantatorów buraka cukrowego lub innym dokumencie towarzyszącym CONVISO® ONE,

c) dostarczania każdemu ostatecznemu nabywcy systemu CONVISO®SMART wydrukowanej Instrukcji dla Plantatorów buraka cukrowego. Instrukcje są udostępniane przez BTS bezpłatnie i wysyłane pocztą bezpośrednio do Kupującego,

d) spełniania wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności wynikających z art. 25 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

Kupujący nie spełniający powyższych wymogów nie jest uprawniony do odsprzedaży ostatecznemu nabywcy systemu CONVISO® SMART lub CONVISO® ONE.

(2) Dodatkowo Kupujący, który dokonuje dalszej odsprzedaży systemu CONVISO® SMART lub CONVISO® ONE, zobowiązany jest do zapewnienia możliwości przekazania BTS następujących danych:

a) planowanej powierzchni upraw z zastosowaniem systemu CONVISO® SMART - dla każdego zamówienia ww. systemu przez ostatecznego nabywcę;

b) ilości nasion i/lub CONVISO® ONE zakupionych przez ostatecznego nabywcę i/lub osoby trzecie.

(3) Z zastrzeżeniem wszelkich wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Kupujący raz w roku przekaże BTS anonimowy przegląd odsprzedaży CONVISO® SMART i/lub CONVISO® ONE.

§ 11 Zgłaszanie wad i uszkodzeń transportowych

(1) Jeśli na opakowaniu dostarczonych Produktów znajdują się oznaki, które mogą wskazywać na wadę Produktów, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania, dokładnie zbadać Produkty.

(2) W przypadku wady widocznej Produktów Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dostawy, zawiadomić pisemnie BTS o wadzie. Jeżeli wada była niewidoczna musi zostać zgłoszona BTS na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od jej ujawnienia. Do zachowania powyższych terminów wystarczające jest nadanie pisma przez Kupującego przed upływem terminu.

(3) Jeżeli Kupujący uchybi terminom określonym w ustępie 1-2 powyżej, wszelkie roszczenia w stosunku do BTS z tytułu wad dostarczonych Produktów są wyłączone.

(4) Jeżeli Kupujący potwierdzi przy odbiorze Produktów od spedytora, przewoźnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej wyznaczonej do realizacji dostawy Produktów, że otrzymał Produkty wolne od uszkodzeń transportowych, wówczas roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszkodzeń transportowych są wyłączone.

§ 12 Gwarancja jakości

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, ustala się, że:

(1 a) nasiona buraka cukrowego są odpowiednie dla danego gatunku i odmiany;

(1 b) nasiona buraka cukrowego spełniają wymogi prawne dotyczące nasion buraków w Polsce, w szczególności w zakresie obowiązującej minimalnej zdolności kiełkowania (zdolność kiełkowania laboratoryjnego), maksymalnej wilgotności, minimalnej czystości technicznej

(2) O ile nie uzgodniono inaczej, w zakresie jakości CONVISO® ONE zastosowanie ma specyfikacja produktu zgodnie z Kartą Charakterystyki.

(3) BTS udziela rocznej gwarancji na nasiona buraka cukrowego. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu, w którym nasiona zostały przekazane Kupującemu.

(4) W przypadku wystąpienia wady nasion BTS jest uprawniony do wyboru, czy dokona usunięcia wad, czy też dostarczy Kupującemu nasiona wolne od wad.

(5) Kupujący ma obowiązek zapewnić BTS możliwość należnego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy sprzedaży, w szczególności poprzez przekazanie BTS wadliwych nasion do celów kontroli, pod warunkiem, że są one nadal dostępne. W przypadku dostawy przez BTS towaru wolnego od wad, Kupujący jest zobowiązany zwrócić wadliwe nasiona BTS, pod warunkiem, że są one nadal dostępne. Świadczenie BTS polegające na usunięciu wad nasion nie obejmuje zamiany uszkodzonych nasion na polu ani wysiewu dostawy zastępczej.

(6) Jeżeli usunięcie wad przez BTS nie powiodło się, Kupujący wyznaczy BTS rozsądny termin na dostarczenie nasion wolnych od wad. Jeżeli termin na dostarczenie nasion wolnych od wad upłynie bezskutecznie, Kupujący ma prawo odpowiednio obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od Umowy sprzedaży. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje, jeśli wada nie była istotna.

(7) Roszczenia Kupującego o odszkodowanie przewyższające świadczenia uzyskane przez Kupującego w ramach gwarancji są ograniczone zgodnie z § 15 niniejszych OWS.

§ 13 Reklamacja jakości nasion

(1) Jeśli po dostawie Kupujący odkryje wady jakościowe nasion buraka cukrowego, które chce zgłosić BTS, musi natychmiast zlecić pobranie średniej próbki z dostawy wadliwych nasion, o ile nasiona są nadal dostępne.

(2) Średnia próbka musi zostać pobrana i uformowana zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi badania nasion (International Regulations for Seed Testing; edycja 2020) wydanymi przez International Seed Testing Association (ISTA) przez osobę wyznaczoną do tego zadania przez Izbę Rolniczą, Izbę Przemysłowo-Handlową lub właściwy organ publiczny.

(3) Ze średniej próbki należy utworzyć trzy identyczne próbki częściowe. Próbkę częściową należy niezwłocznie przesłać do akredytowanego przez ISTA laboratorium w Poznaniu, w celu jej zbadania zgodnie z przepisami dotyczącymi metody ISTA, drugą próbkę częściową należy przesłać do BTS, a trzecia próbka częściowa pozostaje u Kupującego.

(4) Jeżeli jedna ze Stron kwestionuje wyniki dochodzenia wyżej wskazanego laboratorium, część próbki pozostająca u tej Strony musi zostać niezwłocznie wysłana do laboratorium ISTA w Warszawie. Wyniki tego laboratorium są wiążące dla obu Stron, jeśli zgadzają się z ustaleniami laboratorium w Poznaniu.

(5) Jeśli wyniki nie są zgodne, pozostała próbka częściowa musi zostać natychmiast wysłana przez Stronę, której jest w posiadaniu, do innego laboratorium ISTA w Niemczech (ISTA LUFA Nord-West, Finkenborner Weg 1A, 31787 Hameln). Wyniki tego laboratorium są wiążące dla obu stron, jeżeli zgadzają się z ustaleniami jednego z dwóch wcześniej zaangażowanych laboratoriów. Jeśli nie ma takiej zgodności, jako ustalony wynik przyjmuje się średnią wartość z trzech testów.

(6) Jeżeli na podstawie dokonanych w ten sposób ustaleń nie stwierdzono wady w nasionach, Kupujący ponosi koszty pobrania próbki i badań laboratoryjnych. W przypadku potwierdzenia wady BTS ponosi te koszty.

§ 14 Odpowiedzialność

(1) Odpowiedzialność BTS za szkody wynikłe przy lub w związku z Umową sprzedaży jest ograniczona do odpowiedzialności BTS za umyślne działanie lub zaniechanie.

(2) Odpowiedzialność BTS ogranicza się do szkód przewidywalnych i typowych dla Umowy sprzedaży, obejmujących tylko rzeczywiste straty, spowodowanych naruszeniem istotnych postanowień Umowy sprzedaży.

(3) Jeżeli odpowiedzialność BTS zostaje wykluczona lub ograniczona, to wykluczenie lub graniczenie stosuje się także do osobistej odpowiedzialności członków organów, pracowników i współpracowników BTS.

(4) Jeżeli BTS udziela informacji lub działa w charakterze doradczym, a informacje lub porady nie stanowią części Umowy sprzedaży, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności BTS.

§ 15 Wybór prawa i jurysdykcji

(1) Do niniejszych OWS oraz stosunków umownych zawartych na ich podstawie wyłączne zastosowanie znajduje prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG).

(2) Jurysdykcję dla wszelkich sporów powstałych na gruncie stosowania niniejszych OWS lub Umów sprzedaży posiada odpowiedni sąd powszechny lub inny organ właściwy dla siedziby BTS. BTS ma jednak prawo wystąpić z roszczeniem do organu właściwego dla siedziby Kupującego.

§ 16 Postanowienia końcowe

(1) Jeżeli poszczególne postanowienia OWS lub Umowy sprzedaży byłyby nieskuteczne, nie zmieni to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia albo wypełniając ewentualną lukę zostanie ustalone postanowienie najbardziej zbliżone do pierwotnej woli Stron zgodne z realizacją określonego celu gospodarczego. O ile Umowa sprzedaży lub OWS zawierają luki, uznaje się, że w celu wypełnienia tych luk wiążą takie prawnie skuteczne postanowienia, które Strony uzgodniłyby zgodnie z ekonomicznymi celami Umowy sprzedaży i celem OWS.

(2) Zamawianie Produktów za pomocą Sklepu internetowego jest zalecane jedynie wtedy, gdy umowa zawarta pomiędzy Kupującym a firmą cukrowniczą przewiduje taką możliwość, względnie nie zawiera postanowień, które mogłyby mieć wpływ na odmowę przez firmę cukrowniczą zakupu buraków cukrowych wyhodowanych z nasion dostarczonych przez BTS. W przypadku odrzucenia zakupu buraków przez firmę cukrowniczą Kupującemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec BTS.

(3) Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez BTS, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

(4) Kupujący przyjmuje do wiadomości, że BTS przechowuje i przetwarza dane osobowe Kupującego konieczne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w: https://www.betaseed.com/pl/pl/Deklaracja-O-Ochronie-Danych.html

Calculator Przeglądaj oferty pracy